Tiến độ xây dựng dự án The 5Way Phú Quốc vào tháng 08/2023

Tiến độ xây dựng dự án The 5Way Phú Quốc vào tháng 08 năm 2023. Trải qua những năm tháng, dự án đã từng bước hình thành và phát triển,